Hulpverlening voor sociaal sterke jongeren 
 NPG Jeugdwerk - Begeleiding en Therapie voor Sociale en Emotionele Ontwikkeling van Jongeren

Overige informatie 

Gedragscode NPG Jeugdwerk.

Wij willen graag dat cliënten aan wie NPG Jeugdwerk haar zorg- en dienstverlening aanbiedt, daarover tevreden zijn. Ook vinden wij het belangrijk dat onze jeugdprofessionals met plezier hun werk doen. De wijze waarop iedereen met elkaar omgaat is hiervoor bepalend. De uitgangspunten willen wij graag met jullie delen. Daarom is deze gedragscode ook op onze website geplaatst, zodat deze bekend is bij onze cliënten en samenwerkingspartners. 

Daarnaast zal aan alle samenwerkende partijen van NPG Jeugdwerk een exemplaar van de gedragscode worden uitgereikt. 
Wanneer er situaties ontstaan waarbij er meningsverschillen zijn over de normen en waarden die in deze gedragscode vermeld staan, kunnen deze altijd besproken worden met de direct leidinggevende of een vertrouwenspersoon bij Jeugdstem

De regels die hier in deze gedragscode beschreven staan, zijn gebaseerd op de Arbo-wet, artikelen uit het Burgerlijk Wetboek en artikelen uit het Wetboek van Strafrecht. Naast deze gedragscode hanteren wij ook de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker.
Deze gedragscode is bedoeld voor alle medewerkers, stagiaires, vrijwilligers, cliënten en samenwerkingspartijen. Voor alle partijen is deze gedragscode inzichtelijk bij SKJeugd.nl

NPG Jeugdwerk hecht zich aan bepaalde normen en waarden. In onderstaand overzicht staat vermeld wat uitdrukkelijk verboden is. Met deze richtlijnen worden de grenzen van onderling gedrag aangegeven.

Gedrag en Houding
Elke vorm van discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, huidskleur, lichamelijke of geestelijke beperking, nationaliteit, geslacht, seksuele voorkeur of op welke grond ook, is niet toegestaan. Schelden, discriminerende taal uiten of schreeuwen, is ongewenst. Ook lichamelijke uitingen zoals het zich groot maken, het hinderlijk in de weg lopen of achtervolgen wordt niet geaccepteerd. Dit geldt ook voor het uiten van bedreigingen. Verder is handtastelijkheid verboden, evenals het lastig vallen. In dat verband kan gedacht worden aan het voortdurende telefoneren, stalken of het bovenmatig sturen van sms’jes, what’s app of e‑mails

Elk ongewenst seksueel getinte aandacht, die tot uiting komt in verbaal, fysiek of non-verbaal gedrag, dat zowel opzettelijk als onopzettelijk kan zijn en dat voor degene(n), die hiermee wordt/worden geconfronteerd als ongewenst en onplezierig wordt ervaren, is verboden.
In geval van diefstal van bedrijfseigendommen of eigendommen van cliënten dient er melding te worden gedaan bij de direct leidinggevende. Er wordt aangifte gedaan en er volgt een politieonderzoek. Tijdens het onderzoek wordt een jeugdprofessional op non-actief gezet zolang het onderzoek loopt. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek zal bepaald worden welke maatregelen worden genomen door NPG Jeugdwerk.
Indien er sprake is van diefstal door cliënten, zal er door NPG Jeugdwerk altijd aangifte worden gedaan. Tijdens het samen werken bij NPG Jeugdwerk zijn er kledingvoorschriften waaraan de jeugdprofessionals moeten voldoen. Je bent het visitekaartje van het bedrijf. 

Verder gelden voor zowel de professionals als jongeren de volgende gedragsregels:
Het is verboden drugs mee te nemen en/of te gebruiken en alcohol te drinken.
Het is verboden slag‑, steek- of vuurwapens of alles wat als zodanig kan dienen bij zich te hebben;
Voor cliënten van NPG Jeugdwerk gelden dezelfde gedragsregels waardoor professionals beschermd worden tegen alcohol- en drugsgebruik en wapens van cliënten; Wanneer een jeugdprofessional door een cliënt wordt geconfronteerd met seksuele, intimidatie, discriminatie, racisme, agressie of een andere vorm van intimidatie zal direct volgens de protocollen van de jeugdwet gehandeld worden. 
Je toont wederzijds respect en werkt aan open en eerlijke communicatie.

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
Wat houdt beroepsregistratie in?
Als geregistreerd professional verbind je je met de normen en standaarden die de beroepsgroep zelf stelt aan goede professionals. Je laat zien welk vakbekwaamheidsniveau je beheerst, je moet je inzetten voor leren en blijven leren (blijvend bij- en nascholen), je moet kunnen aantonen dat je reflecteert op jouw eigen professionele handelen en verplicht je je om te werken volgens professionele standaarden (beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen) en je kan tuchtrechtelijk aangesproken worden. Dat is vergelijkbaar met professionals die zijn geregistreerd in het BIG-register artikel 3. Ook BIG-geregistreerde werken volgens professionele standaarden en zijn onderworpen aan het (wettelijk) tuchtrecht. 

Website SKJ


Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Wat doen bij (vermoedens van) huiselijk geweld?
Als u slachtoffer bent van huiselijk geweld, kunt u hulp krijgen van Veilig thuis. Dit is het advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij Veilig thuis kunt u ook terecht als u pleger of getuige bent van huiselijk geweld. Bel het gratis nummer 0800-2000 en dat nummer is alle dagen en alle uren bereikbaar. Als u belt, wordt u gevraagd om uw plaatsnaam in te spreken. Daarmee komt u vanzelf terecht bij de regionale organisatie bij u in de buurt. Bent u in direct gevaar, bel dan 112.Bij Veilig thuis krijgt u een hulpverlener aan de lijn. Deze hulpverlener zet alles voor u op een rij, beantwoordt uw vragen en geeft u advies. Samen met u kijkt de hulpverlener welke professionele hulp er nodig is. Als u wilt, kunt u anoniem blijven. Wilt u dat er actie wordt ondernomen? Dan is uw toestemming nodig om gegevens aan andere hulpverleners en de politie door te geven. Bijvoorbeeld als u en de kinderen opvang nodig hebben als de situatie thuis gewelddadig is. Ook kan de dader een huisverbod krijgen. Naast het telefoonnummer heeft Veilig thuis een website met informatie.

Hulplijn Seksueel Misbruik
Slachtoffers van seksueel misbruik kunnen voor hulp en advies terecht bij de Hulplijn Seksueel Misbruik. De hulplijn is er ook voor getuigen van seksueel misbruik. Of voor mensen die een slachtoffer van seksueel misbruik in hun omgeving willen helpen. Het telefoonnummer is 0900 – 9999 001. Het is op werkdagen bereikbaar van 9.00 – 17.00 uur.

Kindertelefoon
Kinderen jongeren tot 18 jaar kunnen ook terecht bij de Kindertelefoon. Bijvoorbeeld in geval van mishandeling, ruzie thuis of seksueel geweld. Het telefoonnummer is 0800 – 0432. Het is iedere dag bereikbaar van 11.00 uur tot 21.00 uur.

113 Zelfmoordpreventie Denk je aan zelfmoord? We zijn er voor je. Je kunt met ons geheel anoniem bellen of chatten. Bel gratis 0800-0113 of ga naar de website voor meer informatie.

Meldcode voor hulpverleners
Bent u leraar, huisarts of hulpverlener en heeft u het vermoeden van huiselijk geweld. Gebruik dan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling om te zien wat u kunt doen.

Privacy verklaring en Klachten reglement 

Wil je weten hoe wij met privacy gevoelige informatie en klachten omgaan? Druk dan op de onderstaande link voor de verklaring en het reglement van NPG Jeugdwerk https://strato-editor.com/.cm4all/widgetres.php/cm4all.com.widgets.DownloadWidget/thumbnail.png BV.


Privacyverklaring NPG
Privacyverklaring NPG Jeugdwerk BV.pdf (151.19KB)
Privacyverklaring NPG
Privacyverklaring NPG Jeugdwerk BV.pdf (151.19KB)
Klachtenregelement
Lees hier hoe wij klachten behandelen
NPG klachtenreglement 2024.pdf (201.83KB)
Klachtenregelement
Lees hier hoe wij klachten behandelen
NPG klachtenreglement 2024.pdf (201.83KB)
 
 
 
E-mailen
Bellen